HTML5 Entities in Alphabetical Order - Complete List

Complete list of HTML5 named character references. Over 2,000 named entities!

CharacterEntityHexadecimalDecimalView in Editor
ÁÁÁÁ
Á&AacuteÁÁ
áááá
á&aacuteáá
ĂĂĂĂ
ăăăă
∾∾∾
∿∿∿
∾̳∾̳∾ ̳∾ ̳
ÂÂÂÂ
Â&AcircÂÂ
ââââ
â&acircââ
´´´´
´&acute´´
АААА
аааа
ÆÆÆÆ
Æ&AEligÆÆ
ææææ
æ&aeligææ
⁡⁡⁡
𝔄𝔄𝔄𝔄
𝔞𝔞𝔞𝔞
ÀÀÀÀ
À&AgraveÀÀ
àààà
à&agraveàà
ℵℵℵ
ℵℵℵ
ΑΑΑΑ
αααα
ĀĀĀĀ
āāāā
⨿⨿⨿⨿
&&&&
&&AMP&&
&&&&
&&amp&&
⩓⩓⩓
∧∧∧
⩕⩕⩕
⩜⩜⩜
⩘⩘⩘
⩚⩚⩚
∠∠∠
⦤⦤⦤
∠∠∠
∡∡∡
⦨⦨⦨
⦩⦩⦩
⦪⦪⦪
⦫⦫⦫
⦬⦬⦬
⦭⦭⦭
⦮⦮⦮
⦯⦯⦯
∟∟∟
⊾⊾⊾
⦝⦝⦝
∢∢∢
ÅÅÅÅ
⍼⍼⍼
ĄĄĄĄ
ąąąą
𝔸𝔸𝔸𝔸
𝕒𝕒𝕒𝕒
≈≈≈
⩯⩯⩯
⩰⩰⩰
≊≊≊
≋≋≋
''''
⁡⁡⁡
≈≈≈
≊≊≊
ÅÅÅÅ
Å&AringÅÅ
åååå
å&aringåå
𝒜𝒜𝒜𝒜
𝒶𝒶𝒶𝒶
≔≔≔
****
≈≈≈
≍≍≍
ÃÃÃÃ
Ã&AtildeÃÃ
ãããã
ã&atildeãã
ÄÄÄÄ
Ä&AumlÄÄ
ääää
ä&aumlää
∳∳∳
⨑⨑⨑
≌≌≌
϶϶϶϶
‵‵‵
∽∽∽
⋍⋍⋍
∖∖∖
⫧⫧⫧
⊽⊽⊽
⌆⌆⌆
⌅⌅⌅
⌅⌅⌅
⎵⎵⎵
⎶⎶⎶
≌≌≌
ББББ
бббб
„„„
∵∵∵
∵∵∵
∵∵∵
⦰⦰⦰
϶϶϶϶
ℬℬℬ
ℬℬℬ
ΒΒΒΒ
ββββ
ℶℶℶ
≬≬≬
𝔅𝔅𝔅𝔅
𝔟𝔟𝔟𝔟
⋂⋂⋂
◯◯◯
⋃⋃⋃
⨀⨀⨀
⨁⨁⨁
⨂⨂⨂
⨆⨆⨆
★★★
▽▽▽
△△△
⨄⨄⨄
⋁⋁⋁
⋀⋀⋀
⤍⤍⤍
⧫⧫⧫
▪▪▪
▴▴▴
▾▾▾
◂◂◂
▸▸▸
␣␣␣
▒▒▒
░░░
▓▓▓
███
=⃥=⃥= ⃥= ⃥
≡⃥≡⃥≡ ⃥≡ ⃥
⫭⫭⫭
⌐⌐⌐
𝔹𝔹𝔹𝔹
𝕓𝕓𝕓𝕓
⊥⊥⊥
⊥⊥⊥
⋈⋈⋈
⧉⧉⧉
╗╗╗
╖╖╖
╕╕╕
┐┐┐
╔╔╔
╓╓╓
╒╒╒
┌┌┌
═══
───
╦╦╦
╤╤╤
╥╥╥
┬┬┬
╩╩╩
╧╧╧
╨╨╨
┴┴┴
⊟⊟⊟
⊞⊞⊞
⊠⊠⊠
╝╝╝
╜╜╜
╛╛╛
┘┘┘
╚╚╚
╙╙╙
╘╘╘
└└└
║║║
│││
╬╬╬
╫╫╫
╪╪╪
┼┼┼
╣╣╣
╢╢╢
╡╡╡
┤┤┤
╠╠╠
╟╟╟
╞╞╞
├├├
‵‵‵
˘˘˘˘
˘˘˘˘
¦¦¦¦
¦&brvbar¦¦
ℬℬℬ
𝒷𝒷𝒷𝒷
⁏⁏⁏
∽∽∽
⋍⋍⋍
\\\\
⧅⧅⧅
⟈⟈⟈
•••
•••
≎≎≎
⪮⪮⪮
≏≏≏
≎≎≎
≏≏≏
ĆĆĆĆ
ćććć
⋒⋒⋒
∩∩∩
⩄⩄⩄
⩉⩉⩉
⩋⩋⩋
⩇⩇⩇
⩀⩀⩀
ⅅⅅⅅ
∩︀∩︀∩ ︀∩ ︀
⁁⁁⁁
ˇˇˇˇ
ℭℭℭ
⩍⩍⩍
ČČČČ
čččč
ÇÇÇÇ
Ç&CcedilÇÇ
çççç
ç&ccedilçç
ĈĈĈĈ
ĉĉĉĉ
∰∰∰
⩌⩌⩌
⩐⩐⩐
ĊĊĊĊ
ċċċċ
¸¸¸¸
¸&cedil¸¸
¸¸¸¸
⦲⦲⦲
¢¢¢¢
¢&cent¢¢
····
····
ℭℭℭ
𝔠𝔠𝔠𝔠
ЧЧЧЧ
чччч
✓✓✓
✓✓✓
ΧΧΧΧ
χχχχ
○○○
ˆˆˆˆ
≗≗≗
↺↺↺
↻↻↻
⊛⊛⊛
⊚⊚⊚
⊝⊝⊝
⊙⊙⊙
®®®®
ⓈⓈⓈ
⊖⊖⊖
⊕⊕⊕
⊗⊗⊗
⧃⧃⧃
≗≗≗
⨐⨐⨐
⫯⫯⫯
⧂⧂⧂
∲∲∲
”””
’’’
♣♣♣
♣♣♣
∷∷∷
::::
⩴⩴⩴
≔≔≔
≔≔≔
,,,,
@@@@
∁∁∁
∘∘∘
∁∁∁
ℂℂℂ
≅≅≅
⩭⩭⩭
≡≡≡
∯∯∯
∮∮∮
∮∮∮
ℂℂℂ
𝕔𝕔𝕔𝕔
∐∐∐
∐∐∐
©©©©
©&COPY©©
©©©©
©&copy©©
℗℗℗
&CounterClockwiseContourIntegral;∳∳
↵↵↵
⨯⨯⨯
✗✗✗
𝒞𝒞𝒞𝒞
𝒸𝒸𝒸𝒸
⫏⫏⫏
⫑⫑⫑
⫐⫐⫐
⫒⫒⫒
⋯⋯⋯
⤸⤸⤸
⤵⤵⤵
⋞⋞⋞
⋟⋟⋟
↶↶↶
⤽⤽⤽
⋓⋓⋓
∪∪∪
⩈⩈⩈
≍≍≍
⩆⩆⩆
⩊⩊⩊
⊍⊍⊍
⩅⩅⩅
∪︀∪︀∪ ︀∪ ︀
↷↷↷
⤼⤼⤼
⋞⋞⋞
⋟⋟⋟
⋎⋎⋎
⋏⋏⋏
¤¤¤¤
¤&curren¤¤
↶↶↶
↷↷↷
⋎⋎⋎
⋏⋏⋏
∲∲∲
∱∱∱
⌭⌭⌭
‡‡‡
†††
ℸℸℸ
↡↡↡
⇓⇓⇓
↓↓↓
‐‐‐
⫤⫤⫤
⊣⊣⊣
⤏⤏⤏
˝˝˝˝
ĎĎĎĎ
ďďďď
ДДДД
дддд
ⅅⅅⅅ
ⅆⅆⅆ
‡‡‡
⇊⇊⇊
⤑⤑⤑
⩷⩷⩷
°°°°
°&deg°°
∇∇∇
ΔΔΔΔ
δδδδ
⦱⦱⦱
⥿⥿⥿⥿
𝔇𝔇𝔇𝔇
𝔡𝔡𝔡𝔡
⥥⥥⥥
⇃⇃⇃
⇂⇂⇂
´´´´
˙˙˙˙
˝˝˝˝
````
˜˜˜˜
⋄⋄⋄
⋄⋄⋄
⋄⋄⋄
♦♦♦
♦♦♦
¨¨¨¨
ⅆⅆⅆ
ϝϝϝϝ
⋲⋲⋲
÷÷÷÷
÷÷÷÷
÷&divide÷÷
⋇⋇⋇
⋇⋇⋇
ЂЂЂЂ
ђђђђ
⌞⌞⌞
⌍⌍⌍
$$$$
𝔻𝔻𝔻𝔻
𝕕𝕕𝕕𝕕
¨¨¨¨
˙˙˙˙
⃜⃜⃜
≐≐≐
≑≑≑
≐≐≐
∸∸∸
∔∔∔
⊡⊡⊡
⌆⌆⌆
∯∯∯
¨¨¨¨
⇓⇓⇓
⇐⇐⇐
⇔⇔⇔
⫤⫤⫤
⟸⟸⟸
⟺⟺⟺
⟹⟹⟹
⇒⇒⇒
⊨⊨⊨
⇑⇑⇑
⇕⇕⇕
∥∥∥
↓↓↓
⇓⇓⇓
↓↓↓
⤓⤓⤓
⇵⇵⇵
̑̑̑̑
⇊⇊⇊
⇃⇃⇃
⇂⇂⇂
⥐⥐⥐
⥞⥞⥞
↽↽↽
⥖⥖⥖
⥟⥟⥟
⇁⇁⇁
⥗⥗⥗
⊤⊤⊤
↧↧↧
⤐⤐⤐
⌟⌟⌟
⌌⌌⌌
𝒟𝒟𝒟𝒟
𝒹𝒹𝒹𝒹
ЅЅЅЅ
ѕѕѕѕ
⧶⧶⧶
ĐĐĐĐ
đđđđ
⋱⋱⋱
▿▿▿
▾▾▾
⇵⇵⇵
⥯⥯⥯
⦦⦦⦦
ЏЏЏЏ
џџџџ
⟿⟿⟿
ÉÉÉÉ
É&EacuteÉÉ
éééé
é&eacuteéé
⩮⩮⩮
ĚĚĚĚ
ěěěě
≖≖≖
ÊÊÊÊ
Ê&EcircÊÊ
êêêê
ê&ecircêê
≕≕≕
ЭЭЭЭ
ээээ
⩷⩷⩷
ĖĖĖĖ
≑≑≑
ėėėė
ⅇⅇⅇ
≒≒≒
𝔈𝔈𝔈𝔈
𝔢𝔢𝔢𝔢
⪚⪚⪚
ÈÈÈÈ
È&EgraveÈÈ
èèèè
è&egraveèè
⪖⪖⪖
⪘⪘⪘
⪙⪙⪙
∈∈∈
⏧⏧⏧
ℓℓℓ
⪕⪕⪕
⪗⪗⪗
ĒĒĒĒ
ēēēē
∅∅∅
∅∅∅
◻◻◻
∅∅∅
▫▫▫
   
   
   
ŊŊŊŊ
ŋŋŋŋ
   
ĘĘĘĘ
ęęęę
𝔼𝔼𝔼𝔼
𝕖𝕖𝕖𝕖
⋕⋕⋕
⧣⧣⧣
⩱⩱⩱
εεεε
ΕΕΕΕ
εεεε
ϵϵϵϵ
≖≖≖
≕≕≕
≂≂≂
⪖⪖⪖
⪕⪕⪕
⩵⩵⩵
====
≂≂≂
≟≟≟
⇌⇌⇌
≡≡≡
⩸⩸⩸
⧥⧥⧥
⥱⥱⥱
≓≓≓
ℰℰℰ
ℯℯℯ
≐≐≐
⩳⩳⩳
≂≂≂
ΗΗΗΗ
ηηηη
ÐÐÐÐ
Ð&ETHÐÐ
ðððð
ð&ethðð
ËËËË
Ë&EumlËË
ëëëë
ë&eumlëë
€€€
!!!!
∃∃∃
∃∃∃
ℰℰℰ
ⅇⅇⅇ
ⅇⅇⅇ
≒≒≒
ФФФФ
фффф
♀♀♀
ffiffiffi
ffffff
fflfflffl
𝔉𝔉𝔉𝔉
𝔣𝔣𝔣𝔣
fififi
◼◼◼
▪▪▪
fjfjf jf j
♭♭♭
flflfl
▱▱▱
ƒƒƒƒ
𝔽𝔽𝔽𝔽
𝕗𝕗𝕗𝕗
∀∀∀
∀∀∀
⋔⋔⋔
⫙⫙⫙
ℱℱℱ
⨍⨍⨍
½½½½
½&frac12½½
⅓⅓⅓
¼¼¼¼
¼&frac14¼¼
⅕⅕⅕
⅙⅙⅙
⅛⅛⅛
⅔⅔⅔
⅖⅖⅖
¾¾¾¾
¾&frac34¾¾
⅗⅗⅗
⅜⅜⅜
⅘⅘⅘
⅚⅚⅚
⅝⅝⅝
⅞⅞⅞
⁄⁄⁄
⌢⌢⌢
ℱℱℱ
𝒻𝒻𝒻𝒻
ǵǵǵǵ
ΓΓΓΓ
γγγγ
ϜϜϜϜ
ϝϝϝϝ
⪆⪆⪆
ĞĞĞĞ
ğğğğ
ĢĢĢĢ
ĜĜĜĜ
ĝĝĝĝ
ГГГГ
гггг
ĠĠĠĠ
ġġġġ
≧≧≧
≥≥≥
⪌⪌⪌
⋛⋛⋛
≥≥≥
≧≧≧
⩾⩾⩾
⩾⩾⩾
⪩⪩⪩
⪀⪀⪀
⪂⪂⪂
⪄⪄⪄
⋛︀⋛︀⋛ ︀⋛ ︀
⪔⪔⪔
𝔊𝔊𝔊𝔊
𝔤𝔤𝔤𝔤
⋙⋙⋙
≫≫≫
⋙⋙⋙
ℷℷℷ
ЃЃЃЃ
ѓѓѓѓ
≷≷≷
⪥⪥⪥
⪒⪒⪒
⪤⪤⪤
⪊⪊⪊
⪊⪊⪊
≩≩≩
⪈⪈⪈
⪈⪈⪈
≩≩≩
⋧⋧⋧
𝔾𝔾𝔾𝔾
𝕘𝕘𝕘𝕘
````
≥≥≥
⋛⋛⋛
≧≧≧
⪢⪢⪢
≷≷≷
⩾⩾⩾
≳≳≳
𝒢𝒢𝒢𝒢
ℊℊℊ
≳≳≳
⪎⪎⪎
⪐⪐⪐
>>>>
>&GT>>
≫≫≫
>>>>
>&gt>>
⪧⪧⪧
⩺⩺⩺
⋗⋗⋗
⦕⦕⦕
⩼⩼⩼
⪆⪆⪆
⥸⥸⥸
⋗⋗⋗
⋛⋛⋛
⪌⪌⪌
≷≷≷
≳≳≳
≩︀≩︀≩ ︀≩ ︀
≩︀≩︀≩ ︀≩ ︀
ˇˇˇˇ
   
½½½½
ℋℋℋ
ЪЪЪЪ
ъъъъ
⇔⇔⇔
↔↔↔
⥈⥈⥈
↭↭↭
^^^^
ℏℏℏ
ĤĤĤĤ
ĥĥĥĥ
♥♥♥
♥♥♥
………
⊹⊹⊹
ℌℌℌ
𝔥𝔥𝔥𝔥
ℋℋℋ
⤥⤥⤥
⤦⤦⤦
⇿⇿⇿
∻∻∻
↩↩↩
↪↪↪
ℍℍℍ
𝕙𝕙𝕙𝕙
―――
───
ℋℋℋ
𝒽𝒽𝒽𝒽
ℏℏℏ
ĦĦĦĦ
ħħħħ
≎≎≎
≏≏≏
⁃⁃⁃
‐‐‐
ÍÍÍÍ
Í&IacuteÍÍ
íííí
í&iacuteíí
⁣⁣⁣
ÎÎÎÎ
Î&IcircÎÎ
îîîî
î&icircîî
ИИИИ
ииии
İİİİ
ЕЕЕЕ
ееее
¡¡¡¡
¡&iexcl¡¡
⇔⇔⇔
ℑℑℑ
𝔦𝔦𝔦𝔦
ÌÌÌÌ
Ì&IgraveÌÌ
ìììì
ì&igraveìì
ⅈⅈⅈ
⨌⨌⨌
∭∭∭
⧜⧜⧜
℩℩℩
IJIJIJIJ
ijijijij
ℑℑℑ
ĪĪĪĪ
īīīī
ℑℑℑ
ⅈⅈⅈ
ℐℐℐ
ℑℑℑ
ıııı
⊷⊷⊷
ƵƵƵƵ
⇒⇒⇒
∈∈∈
℅℅℅
∞∞∞
⧝⧝⧝
ıııı
∬∬∬
∫∫∫
⊺⊺⊺
ℤℤℤ
∫∫∫
⊺⊺⊺
⋂⋂⋂
⨗⨗⨗
⨼⨼⨼
⁣⁣⁣
⁢⁢⁢
ЁЁЁЁ
ёёёё
ĮĮĮĮ
įįįį
𝕀𝕀𝕀𝕀
𝕚𝕚𝕚𝕚
ΙΙΙΙ
ιιιι
⨼⨼⨼
¿¿¿¿
¿&iquest¿¿
ℐℐℐ
𝒾𝒾𝒾𝒾
∈∈∈
⋵⋵⋵
⋹⋹⋹
⋴⋴⋴
⋳⋳⋳
∈∈∈
⁢⁢⁢
ĨĨĨĨ
ĩĩĩĩ
ІІІІ
іііі
ÏÏÏÏ
Ï&IumlÏÏ
ïïïï
ï&iumlïï
ĴĴĴĴ
ĵĵĵĵ
ЙЙЙЙ
йййй
𝔍𝔍𝔍𝔍
𝔧𝔧𝔧𝔧
ȷȷȷȷ
𝕁𝕁𝕁𝕁
𝕛𝕛𝕛𝕛
𝒥𝒥𝒥𝒥
𝒿𝒿𝒿𝒿
ЈЈЈЈ
јјјј
ЄЄЄЄ
єєєє
ΚΚΚΚ
κκκκ
ϰϰϰϰ
ĶĶĶĶ
ķķķķ
КККК
кккк
𝔎𝔎𝔎𝔎
𝔨𝔨𝔨𝔨
ĸĸĸĸ
ХХХХ
хххх
ЌЌЌЌ
ќќќќ
𝕂𝕂𝕂𝕂
𝕜𝕜𝕜𝕜
𝒦𝒦𝒦𝒦
𝓀𝓀𝓀𝓀
⇚⇚⇚
ĹĹĹĹ
ĺĺĺĺ
⦴⦴⦴
ℒℒℒ
ΛΛΛΛ
λλλλ
⟪⟪⟪
⟨⟨⟨
⦑⦑⦑
⟨⟨⟨
⪅⪅⪅
ℒℒℒ
««««
«&laquo««
↞↞↞
⇐⇐⇐
←←←
⇤⇤⇤
⤟⤟⤟
⤝⤝⤝
↩↩↩
↫↫↫
⤹⤹⤹
⥳⥳⥳
↢↢↢
⪫⪫⪫
⤛⤛⤛
⤙⤙⤙
⪭⪭⪭
⪭︀⪭︀⪭ ︀⪭ ︀
⤎⤎⤎
⤌⤌⤌
❲❲❲
{{{{
[[[[
⦋⦋⦋
⦏⦏⦏
⦍⦍⦍
ĽĽĽĽ
ľľľľ
ĻĻĻĻ
ļļļļ
⌈⌈⌈
{{{{
ЛЛЛЛ
лллл
⤶⤶⤶
“““
„„„
⥧⥧⥧
⥋⥋⥋
↲↲↲
≦≦≦
≤≤≤
⟨⟨⟨
←←←
⇐⇐⇐
←←←
⇤⇤⇤
⇆⇆⇆
↢↢↢
⌈⌈⌈
⟦⟦⟦
⥡⥡⥡
⇃⇃⇃
⥙⥙⥙
⌊⌊⌊
↽↽↽
↼↼↼
⇇⇇⇇
↔↔↔
⇔⇔⇔
↔↔↔
⇆⇆⇆
⇋⇋⇋
↭↭↭
⥎⥎⥎
⊣⊣⊣
↤↤↤
⥚⥚⥚
⋋⋋⋋
⊲⊲⊲
⧏⧏⧏
⊴⊴⊴
⥑⥑⥑
⥠⥠⥠
↿↿↿
⥘⥘⥘
↼↼↼
⥒⥒⥒
⪋⪋⪋
⋚⋚⋚
≤≤≤
≦≦≦
⩽⩽⩽
⩽⩽⩽
⪨⪨⪨
⩿⩿⩿⩿
⪁⪁⪁
⪃⪃⪃
⋚︀⋚︀⋚ ︀⋚ ︀
⪓⪓⪓
⪅⪅⪅
⋖⋖⋖
⋚⋚⋚
⪋⪋⪋
⋚⋚⋚
≦≦≦
≶≶≶
≶≶≶
⪡⪡⪡
≲≲≲
⩽⩽⩽
≲≲≲
⥼⥼⥼
⌊⌊⌊
𝔏𝔏𝔏𝔏
𝔩𝔩𝔩𝔩
≶≶≶
⪑⪑⪑
⥢⥢⥢
↽↽↽
↼↼↼
⥪⥪⥪
▄▄▄
ЉЉЉЉ
љљљљ
⋘⋘⋘
≪≪≪
⇇⇇⇇
⌞⌞⌞
⇚⇚⇚
⥫⥫⥫
◺◺◺
ĿĿĿĿ
ŀŀŀŀ
⎰⎰⎰
⎰⎰⎰
⪉⪉⪉
⪉⪉⪉
≨≨≨
⪇⪇⪇
⪇⪇⪇
≨≨≨
⋦⋦⋦
⟬⟬⟬
⇽⇽⇽
⟦⟦⟦
⟵⟵⟵
⟸⟸⟸
⟵⟵⟵
⟷⟷⟷
⟺⟺⟺
⟷⟷⟷
⟼⟼⟼
⟶⟶⟶
⟹⟹⟹
⟶⟶⟶
↫↫↫
↬↬↬
⦅⦅⦅
𝕃𝕃𝕃𝕃
𝕝𝕝𝕝𝕝
⨭⨭⨭
⨴⨴⨴
∗∗∗
____
↙↙↙
↘↘↘
◊◊◊
◊◊◊
⧫⧫⧫
((((
⦓⦓⦓
⇆⇆⇆
⌟⌟⌟
⇋⇋⇋
⥭⥭⥭
‎‎‎
⊿⊿⊿
‹‹‹
ℒℒℒ
𝓁𝓁𝓁𝓁
↰↰↰
↰↰↰
≲≲≲
⪍⪍⪍
⪏⪏⪏
[[[[
‘‘‘
‚‚‚
ŁŁŁŁ
łłłł
<&LT;&#x0003C;&#60;
<&LT&#x0003C;&#60;
&Lt;&#x0226A;&#8810;
<&lt;&#x0003C;&#60;
<&lt&#x0003C;&#60;
&ltcc;&#x02AA6;&#10918;
&ltcir;&#x02A79;&#10873;
&ltdot;&#x022D6;&#8918;
&lthree;&#x022CB;&#8907;
&ltimes;&#x022C9;&#8905;
&ltlarr;&#x02976;&#10614;
&ltquest;&#x02A7B;&#10875;
&ltri;&#x025C3;&#9667;
&ltrie;&#x022B4;&#8884;
&ltrif;&#x025C2;&#9666;
&ltrPar;&#x02996;&#10646;
&lurdshar;&#x0294A;&#10570;
&luruhar;&#x02966;&#10598;
≨︀&lvertneqq;&#x02268; &#x0FE00;&#8808; &#65024;
≨︀&lvnE;&#x02268; &#x0FE00;&#8808; &#65024;
¯&macr;&#x000AF;&#175;
¯&macr&#x000AF;&#175;
&male;&#x02642;&#9794;
&malt;&#x02720;&#10016;
&maltese;&#x02720;&#10016;
&Map;&#x02905;&#10501;
&map;&#x021A6;&#8614;
&mapsto;&#x021A6;&#8614;
&mapstodown;&#x021A7;&#8615;
&mapstoleft;&#x021A4;&#8612;
&mapstoup;&#x021A5;&#8613;
&marker;&#x025AE;&#9646;
&mcomma;&#x02A29;&#10793;
М&Mcy;&#x0041C;&#1052;
м&mcy;&#x0043C;&#1084;
&mdash;&#x02014;&#8212;
&mDDot;&#x0223A;&#8762;
&measuredangle;&#x02221;&#8737;
&MediumSpace;&#x0205F;&#8287;
&Mellintrf;&#x02133;&#8499;
𝔐&Mfr;&#x1D510;&#120080;
𝔪&mfr;&#x1D52A;&#120106;
&mho;&#x02127;&#8487;
µ&micro;&#x000B5;&#181;
µ&micro&#x000B5;&#181;
&mid;&#x02223;&#8739;
*&midast;&#x0002A;&#42;
&midcir;&#x02AF0;&#10992;
·&middot;&#x000B7;&#183;
·&middot&#x000B7;&#183;
&minus;&#x02212;&#8722;
&minusb;&#x0229F;&#8863;
&minusd;&#x02238;&#8760;
&minusdu;&#x02A2A;&#10794;
&MinusPlus;&#x02213;&#8723;
&mlcp;&#x02ADB;&#10971;
&mldr;&#x02026;&#8230;
&mnplus;&#x02213;&#8723;
&models;&#x022A7;&#8871;
𝕄&Mopf;&#x1D544;&#120132;
𝕞&mopf;&#x1D55E;&#120158;
&mp;&#x02213;&#8723;
&Mscr;&#x02133;&#8499;
𝓂&mscr;&#x1D4C2;&#120002;
&mstpos;&#x0223E;&#8766;
Μ&Mu;&#x0039C;&#924;
μ&mu;&#x003BC;&#956;
&multimap;&#x022B8;&#8888;
&mumap;&#x022B8;&#8888;
&nabla;&#x02207;&#8711;
Ń&Nacute;&#x00143;&#323;
ń&nacute;&#x00144;&#324;
∠⃒&nang;&#x02220; &#x020D2;&#8736; &#8402;
&nap;&#x02249;&#8777;
⩰̸&napE;&#x02A70; &#x00338;&#10864; &#824;
≋̸&napid;&#x0224B; &#x00338;&#8779; &#824;
ʼn&napos;&#x00149;&#329;
&napprox;&#x02249;&#8777;
&natur;&#x0266E;&#9838;
&natural;&#x0266E;&#9838;
&naturals;&#x02115;&#8469;
 &nbsp;&#x000A0;&#160;
 &nbsp&#x000A0;&#160;
≎̸&nbump;&#x0224E; &#x00338;&#8782; &#824;
≏̸&nbumpe;&#x0224F; &#x00338;&#8782; &#824;
&ncap;&#x02A43;&#10819;
Ň&Ncaron;&#x00147;&#327;
ň&ncaron;&#x00148;&#328;
Ņ&Ncedil;&#x00145;&#325;
ņ&ncedil;&#x00146;&#326;
&ncong;&#x02247;&#8775;
⩭̸&ncongdot;&#x02A6D; &#x00338;&#10861; &#824;
&ncup;&#x02A42;&#10818;
Н&Ncy;&#x0041D;&#1053;
н&ncy;&#x0043D;&#1085;
&ndash;&#x02013;&#8211;
&ne;&#x02260;&#8800;
&nearhk;&#x02924;&#10532;
&neArr;&#x021D7;&#8663;
&nearr;&#x02197;&#8599;
&nearrow;&#x02197;&#8599;
≐̸&nedot;&#x02250; &#x00338;&#8784; &#824;
&NegativeMediumSpace;&#x0200B;&#8203;
&NegativeThickSpace;&#x0200B;&#8203;
&NegativeThinSpace;&#x0200B;&#8203;
&NegativeVeryThinSpace;&#x0200B;&#8203;
&nequiv;&#x02262;&#8802;
&nesear;&#x02928;&#10536;
≂̸&nesim;&#x02242; &#x00338;&#8770; &#824;
&NestedGreaterGreater;&#x0226B;&#8811;
&NestedLessLess;&#x0226A;&#8810;
&NewLine;&#x0000A;&#10;
&nexist;&#x02204;&#8708;
&nexists;&#x02204;&#8708;
𝔑&Nfr;&#x1D511;&#120081;
𝔫&nfr;&#x1D52B;&#120107;
≧̸&ngE;&#x02267; &#x00338;&#8807; &#824;
&nge;&#x02271;&#8817;
&ngeq;&#x02271;&#8817;
≧̸&ngeqq;&#x02267; &#x00338;&#8807; &#824;
⩾̸&ngeqslant;&#x02A7E; &#x00338;&#10878; &#824;
⩾̸&nges;&#x02A7E; &#x00338;&#10878; &#824;
⋙̸&nGg;&#x022D9; &#x00338;&#8921; &#824;
&ngsim;&#x02275;&#8821;
≫⃒&nGt;&#x0226B; &#x020D2;&#8811; &#8402;
&ngt;&#x0226F;&#8815;
&ngtr;&#x0226F;&#8815;
≫̸&nGtv;&#x0226B; &#x00338;&#8811; &#824;
&nhArr;&#x021CE;&#8654;
&nharr;&#x021AE;&#8622;
&nhpar;&#x02AF2;&#10994;
&ni;&#x0220B;&#8715;
&nis;&#x022FC;&#8956;
&nisd;&#x022FA;&#8954;
&niv;&#x0220B;&#8715;
Њ&NJcy;&#x0040A;&#1034;
њ&njcy;&#x0045A;&#1114;
&nlArr;&#x021CD;&#8653;
&nlarr;&#x0219A;&#8602;
&nldr;&#x02025;&#8229;
≦̸&nlE;&#x02266; &#x00338;&#8806; &#824;
&nle;&#x02270;&#8816;
&nLeftarrow;&#x021CD;&#8653;
&nleftarrow;&#x0219A;&#8602;
&nLeftrightarrow;&#x021CE;&#8654;
&nleftrightarrow;&#x021AE;&#8622;
&nleq;&#x02270;&#8816;
≦̸&nleqq;&#x02266; &#x00338;&#8806; &#824;
⩽̸&nleqslant;&#x02A7D; &#x00338;&#10877; &#824;
⩽̸&nles;&#x02A7D; &#x00338;&#10877; &#824;
&nless;&#x0226E;&#8814;
⋘̸&nLl;&#x022D8; &#x00338;&#8920; &#824;
&nlsim;&#x02274;&#8820;
≪⃒&nLt;&#x0226A; &#x020D2;&#8810; &#8402;
&nlt;&#x0226E;&#8814;
&nltri;&#x022EA;&#8938;
&nltrie;&#x022EC;&#8940;
≪̸&nLtv;&#x0226A; &#x00338;&#8810; &#824;
&nmid;&#x02224;&#8740;
&NoBreak;&#x02060;&#8288;
 &NonBreakingSpace;&#x000A0;&#160;
&Nopf;&#x02115;&#8469;
𝕟&nopf;&#x1D55F;&#120159;
&Not;&#x02AEC;&#10988;
¬&not;&#x000AC;&#172;
¬&not&#x000AC;&#172;
&NotCongruent;&#x02262;&#8802;
&NotCupCap;&#x0226D;&#8813;
&NotDoubleVerticalBar;&#x02226;&#8742;
&NotElement;&#x02209;&#8713;
&NotEqual;&#x02260;&#8800;
≂̸&NotEqualTilde;&#x02242; &#x00338;&#8770; &#824;
&NotExists;&#x02204;&#8708;
&NotGreater;&#x0226F;&#8815;
&NotGreaterEqual;&#x02271;&#8817;
≧̸&NotGreaterFullEqual;&#x02267; &#x00338;&#8807; &#824;
≫̸&NotGreaterGreater;&#x0226B; &#x00338;&#8811; &#824;
&NotGreaterLess;&#x02279;&#8825;
⩾̸&NotGreaterSlantEqual;&#x02A7E; &#x00338;&#10878; &#824;
&NotGreaterTilde;&#x02275;&#8821;
≎̸&NotHumpDownHump;&#x0224E; &#x00338;&#8782; &#824;
≏̸&NotHumpEqual;&#x0224F; &#x00338;&#8783; &#824;
&notin;&#x02209;&#8713;
⋵̸&notindot;&#x022F5; &#x00338;&#8949; &#824;
⋹̸&notinE;&#x022F9; &#x00338;&#8953; &#824;
&notinva;&#x02209;&#8713;
&notinvb;&#x022F7;&#8951;
&notinvc;&#x022F6;&#8950;
&NotLeftTriangle;&#x022EA;&#8938;
⧏̸&NotLeftTriangleBar;&#x029CF; &#x00338;&#10703; &#824;
&NotLeftTriangleEqual;&#x022EC;&#8940;
&NotLess;&#x0226E;&#8814;
&NotLessEqual;&#x02270;&#8816;
&NotLessGreater;&#x02278;&#8824;
≪̸&NotLessLess;&#x0226A; &#x00338;&#8810; &#824;
⩽̸&NotLessSlantEqual;&#x02A7D; &#x00338;&#10877; &#824;
&NotLessTilde;&#x02274;&#8820;
⪢̸&NotNestedGreaterGreater;&#x02AA2; &#x00338;&#10914; &#824;
⪡̸&NotNestedLessLess;&#x02AA1; &#x00338;&#10913; &#824;
&notni;&#x0220C;&#8716;
&notniva;&#x0220C;&#8716;
&notnivb;&#x022FE;&#8958;
&notnivc;&#x022FD;&#8957;
&NotPrecedes;&#x02280;&#8832;
⪯̸&NotPrecedesEqual;&#x02AAF; &#x00338;&#10927; &#824;
&NotPrecedesSlantEqual;&#x022E0;&#8928;
&NotReverseElement;&#x0220C;&#8716;
&NotRightTriangle;&#x022EB;&#8939;
⧐̸&NotRightTriangleBar;&#x029D0; &#x00338;&#10704; &#824;
&NotRightTriangleEqual;&#x022ED;&#8941;
⊏̸&NotSquareSubset;&#x0228F; &#x00338;&#8847; &#824;
&NotSquareSubsetEqual;&#x022E2;&#8930;
⊐̸&NotSquareSuperset;&#x02290; &#x00338;&#8848; &#824;
&NotSquareSupersetEqual;&#x022E3;&#8931;
⊂⃒&NotSubset;&#x02282; &#x020D2;&#8834; &#8402;
&NotSubsetEqual;&#x02288;&#8840;
&NotSucceeds;&#x02281;&#8833;
⪰̸&NotSucceedsEqual;&#x02AB0; &#x00338;&#10928; &#824;
&NotSucceedsSlantEqual;&#x022E1;&#8929;
≿̸&NotSucceedsTilde;&#x0227F; &#x00338;&#8831; &#824;
⊃⃒&NotSuperset;&#x02283; &#x020D2;&#8835; &#8402;
&NotSupersetEqual;&#x02289;&#8841;
&NotTilde;&#x02241;&#8769;
&NotTildeEqual;&#x02244;&#8772;
&NotTildeFullEqual;&#x02247;&#8775;
&NotTildeTilde;&#x02249;&#8777;
&NotVerticalBar;&#x02224;&#8740;
&npar;&#x02226;&#8742;
&nparallel;&#x02226;&#8742;
⫽⃥&nparsl;&#x02AFD; &#x020E5;&#11005; &#8421;
∂̸&npart;&#x02202; &#x00338;&#8706; &#824;
&npolint;&#x02A14;&#10772;
&npr;&#x02280;&#8832;
&nprcue;&#x022E0;&#8928;
⪯̸&npre;&#x02AAF; &#x00338;&#10927; &#824;
&nprec;&#x02280;&#8832;
⪯̸&npreceq;&#x02AAF; &#x00338;&#10927; &#824;
&nrArr;&#x021CF;&#8655;
&nrarr;&#x0219B;&#8603;
⤳̸&nrarrc;&#x02933; &#x00338;&#10547; &#824;
↝̸&nrarrw;&#x0219D; &#x00338;&#8605; &#824;
&nRightarrow;&#x021CF;&#8655;
&nrightarrow;&#x0219B;&#8603;
&nrtri;&#x022EB;&#8939;
&nrtrie;&#x022ED;&#8941;
&nsc;&#x02281;&#8833;
&nsccue;&#x022E1;&#8929;
⪰̸&nsce;&#x02AB0; &#x00338;&#10928; &#824;
𝒩&Nscr;&#x1D4A9;&#119977;
𝓃&nscr;&#x1D4C3;&#120003;
&nshortmid;&#x02224;&#8740;
&nshortparallel;&#x02226;&#8742;
&nsim;&#x02241;&#8769;
&nsime;&#x02244;&#8772;
&nsimeq;&#x02244;&#8772;
&nsmid;&#x02224;&#8740;
&nspar;&#x02226;&#8742;
&nsqsube;&#x022E2;&#8930;
&nsqsupe;&#x022E3;&#8931;
&nsub;&#x02284;&#8836;
⫅̸&nsubE;&#x02AC5; &#x00338;&#10949; &#824;
&nsube;&#x02288;&#8840;
⊂⃒&nsubset;&#x02282; &#x020D2;&#8834; &#8402;
&nsubseteq;&#x02288;&#8840;
⫅̸&nsubseteqq;&#x02AC5; &#x00338;&#10949; &#824;
&nsucc;&#x02281;&#8833;
⪰̸&nsucceq;&#x02AB0; &#x00338;&#10928; &#824;
&nsup;&#x02285;&#8837;
⫆̸&nsupE;&#x02AC6; &#x00338;&#10950; &#824;
&nsupe;&#x02289;&#8841;
⊃⃒&nsupset;&#x02283; &#x020D2;&#8835; &#8402;
&nsupseteq;&#x02289;&#8841;
⫆̸&nsupseteqq;&#x02AC6; &#x00338;&#10950; &#824;
&ntgl;&#x02279;&#8825;
Ñ&Ntilde;&#x000D1;&#209;
Ñ&Ntilde&#x000D1;&#209;
ñ&ntilde;&#x000F1;&#241;
ñ&ntilde&#x000F1;&#241;
&ntlg;&#x02278;&#8824;
&ntriangleleft;&#x022EA;&#8938;
&ntrianglelefteq;&#x022EC;&#8940;
&ntriangleright;&#x022EB;&#8939;
&ntrianglerighteq;&#x022ED;&#8941;
Ν&Nu;&#x0039D;&#925;
ν&nu;&#x003BD;&#957;
#&num;&#x00023;&#35;
&numero;&#x02116;&#8470;
&numsp;&#x02007;&#8199;
≍⃒&nvap;&#x0224D; &#x020D2;&#8781; &#8402;
&nVDash;&#x022AF;&#8879;
&nVdash;&#x022AE;&#8878;
&nvDash;&#x022AD;&#8877;
&nvdash;&#x022AC;&#8876;
≥⃒&nvge;&#x02265; &#x020D2;&#8805; &#8402;
>⃒&nvgt;&#x0003E; &#x020D2;&#62; &#8402;
&nvHarr;&#x02904;&#10500;
&nvinfin;&#x029DE;&#10718;
&nvlArr;&#x02902;&#10498;
≤⃒&nvle;&#x02264; &#x020D2;&#8804; &#8402;
<⃒&nvlt;&#x0003C; &#x020D2;&#60; &#8402;
⊴⃒&nvltrie;&#x022B4; &#x020D2;&#8884; &#8402;
&nvrArr;&#x02903;&#10499;
⊵⃒&nvrtrie;&#x022B5; &#x020D2;&#8885; &#8402;
∼⃒&nvsim;&#x0223C; &#x020D2;&#8764; &#8402;
&nwarhk;&#x02923;&#10531;
&nwArr;&#x021D6;&#8662;
&nwarr;&#x02196;&#8598;
&nwarrow;&#x02196;&#8598;
&nwnear;&#x02927;&#10535;
Ó&Oacute;&#x000D3;&#211;
Ó&Oacute&#x000D3;&#211;
ó&oacute;&#x000F3;&#243;
ó&oacute&#x000F3;&#243;
&oast;&#x0229B;&#8859;
&ocir;&#x0229A;&#8858;
Ô&Ocirc;&#x000D4;&#212;
Ô&Ocirc&#x000D4;&#212;
ô&ocirc;&#x000F4;&#244;
ô&ocirc&#x000F4;&#244;
О&Ocy;&#x0041E;&#1054;
о&ocy;&#x0043E;&#1086;
&odash;&#x0229D;&#8861;
Ő&Odblac;&#x00150;&#336;
ő&odblac;&#x00151;&#337;
&odiv;&#x02A38;&#10808;
&odot;&#x02299;&#8857;
&odsold;&#x029BC;&#10684;
Œ&OElig;&#x00152;&#338;
œ&oelig;&#x00153;&#339;
⦿&ofcir;&#x029BF;&#10687;
𝔒&Ofr;&#x1D512;&#120082;
𝔬&ofr;&#x1D52C;&#120108;
˛&ogon;&#x002DB;&#731;
Ò&Ograve;&#x000D2;&#210;
Ò&Ograve&#x000D2;&#210;
ò&ograve;&#x000F2;&#242;
ò&ograve&#x000F2;&#242;
&ogt;&#x029C1;&#10689;
&ohbar;&#x029B5;&#10677;
Ω&ohm;&#x003A9;&#937;
&oint;&#x0222E;&#8750;
&olarr;&#x021BA;&#8634;
&olcir;&#x029BE;&#10686;
&olcross;&#x029BB;&#10683;
&oline;&#x0203E;&#8254;
&olt;&#x029C0;&#10688;
Ō&Omacr;&#x0014C;&#332;
ō&omacr;&#x0014D;&#333;
Ω&Omega;&#x003A9;&#937;
ω&omega;&#x003C9;&#969;
Ο&Omicron;&#x0039F;&#927;
ο&omicron;&#x003BF;&#959;
&omid;&#x029B6;&#10678;
&ominus;&#x02296;&#8854;
𝕆&Oopf;&#x1D546;&#120134;
𝕠&oopf;&#x1D560;&#120160;
&opar;&#x029B7;&#10679;
&OpenCurlyDoubleQuote;&#x0201C;&#8220;
&OpenCurlyQuote;&#x02018;&#8216;
&operp;&#x029B9;&#10681;
&oplus;&#x02295;&#8853;
&Or;&#x02A54;&#10836;
&or;&#x02228;&#8744;
&orarr;&#x021BB;&#8635;
&ord;&#x02A5D;&#10845;
&order;&#x02134;&#8500;
&orderof;&#x02134;&#8500;
ª&ordf;&#x000AA;&#170;
ª&ordf&#x000AA;&#170;
º&ordm;&#x000BA;&#186;
º&ordm&#x000BA;&#186;
&origof;&#x022B6;&#8886;
&oror;&#x02A56;&#10838;
&orslope;&#x02A57;&#10839;
&orv;&#x02A5B;&#10843;
&oS;&#x024C8;&#9416;
𝒪&Oscr;&#x1D4AA;&#119978;
&oscr;&#x02134;&#8500;
Ø&Oslash;&#x000D8;&#216;
Ø&Oslash&#x000D8;&#216;
ø&oslash;&#x000F8;&#248;
ø&oslash&#x000F8;&#248;
&osol;&#x02298;&#8856;
Õ&Otilde;&#x000D5;&#213;
Õ&Otilde&#x000D5;&#213;
õ&otilde;&#x000F5;&#245;
õ&otilde&#x000F5;&#245;
&Otimes;&#x02A37;&#10807;
&otimes;&#x02297;&#8855;
&otimesas;&#x02A36;&#10806;
Ö&Ouml;&#x000D6;&#214;
Ö&Ouml&#x000D6;&#214;
ö&ouml;&#x000F6;&#246;
ö&ouml&#x000F6;&#246;
&ovbar;&#x0233D;&#9021;
&OverBar;&#x0203E;&#8254;
&OverBrace;&#x023DE;&#9182;
&OverBracket;&#x023B4;&#9140;
&OverParenthesis;&#x023DC;&#9180;
&par;&#x02225;&#8741;
&para;&#x000B6;&#182;
&para&#x000B6;&#182;
&parallel;&#x02225;&#8741;
&parsim;&#x02AF3;&#10995;
&parsl;&#x02AFD;&#11005;
&part;&#x02202;&#8706;
&PartialD;&#x02202;&#8706;
П&Pcy;&#x0041F;&#1055;
п&pcy;&#x0043F;&#1087;
%&percnt;&#x00025;&#37;
.&period;&#x0002E;&#46;
&permil;&#x02030;&#8240;
&perp;&#x022A5;&#8869;
&pertenk;&#x02031;&#8241;
𝔓&Pfr;&#x1D513;&#120083;
𝔭&pfr;&#x1D52D;&#120109;
Φ&Phi;&#x003A6;&#934;
φ&phi;&#x003C6;&#966;
ϕ&phiv;&#x003D5;&#981;
&phmmat;&#x02133;&#8499;
&phone;&#x0260E;&#9742;
Π&Pi;&#x003A0;&#928;
π&pi;&#x003C0;&#960;
&pitchfork;&#x022D4;&#8916;
ϖ&piv;&#x003D6;&#982;
&planck;&#x0210F;&#8463;
&planckh;&#x0210E;&#8462;
&plankv;&#x0210F;&#8463;
+&plus;&#x0002B;&#43;
&plusacir;&#x02A23;&#10787;
&plusb;&#x0229E;&#8862;
&pluscir;&#x02A22;&#10786;
&plusdo;&#x02214;&#8724;
&plusdu;&#x02A25;&#10789;
&pluse;&#x02A72;&#10866;
±&PlusMinus;&#x000B1;&#177;
±&plusmn;&#x000B1;&#177;
±&plusmn&#x000B1;&#177;
&plussim;&#x02A26;&#10790;
&plustwo;&#x02A27;&#10791;
±&pm;&#x000B1;&#177;
&Poincareplane;&#x0210C;&#8460;
&pointint;&#x02A15;&#10773;
&Popf;&#x02119;&#8473;
𝕡&popf;&#x1D561;&#120161;
£&pound;&#x000A3;&#163;
£&pound&#x000A3;&#163;
&Pr;&#x02ABB;&#10939;
&pr;&#x0227A;&#8826;
&prap;&#x02AB7;&#10935;
&prcue;&#x0227C;&#8828;
&prE;&#x02AB3;&#10931;
&pre;&#x02AAF;&#10927;
&prec;&#x0227A;&#8826;
&precapprox;&#x02AB7;&#10935;
&preccurlyeq;&#x0227C;&#8828;
&Precedes;&#x0227A;&#8826;
&PrecedesEqual;&#x02AAF;&#10927;
&PrecedesSlantEqual;&#x0227C;&#8828;
&PrecedesTilde;&#x0227E;&#8830;
&preceq;&#x02AAF;&#10927;
&precnapprox;&#x02AB9;&#10937;
&precneqq;&#x02AB5;&#10933;
&precnsim;&#x022E8;&#8936;
&precsim;&#x0227E;&#8830;
&Prime;&#x02033;&#8243;
&prime;&#x02032;&#8242;
&primes;&#x02119;&#8473;
&prnap;&#x02AB9;&#10937;
&prnE;&#x02AB5;&#10933;
&prnsim;&#x022E8;&#8936;
&prod;&#x0220F;&#8719;
&Product;&#x0220F;&#8719;
&profalar;&#x0232E;&#9006;
&profline;&#x02312;&#8978;
&profsurf;&#x02313;&#8979;
&prop;&#x0221D;&#8733;
&Proportion;&#x02237;&#8759;
&Proportional;&#x0221D;&#8733;
&propto;&#x0221D;&#8733;
&prsim;&#x0227E;&#8830;
&prurel;&#x022B0;&#8880;
𝒫&Pscr;&#x1D4AB;&#119979;
𝓅&pscr;&#x1D4C5;&#120005;
Ψ&Psi;&#x003A8;&#936;
ψ&psi;&#x003C8;&#968;
&puncsp;&#x02008;&#8200;
𝔔&Qfr;&#x1D514;&#120084;
𝔮&qfr;&#x1D52E;&#120110;
&qint;&#x02A0C;&#10764;
&Qopf;&#x0211A;&#8474;
𝕢&qopf;&#x1D562;&#120162;
&qprime;&#x02057;&#8279;
𝒬&Qscr;&#x1D4AC;&#119980;
𝓆&qscr;&#x1D4C6;&#120006;
&quaternions;&#x0210D;&#8461;
&quatint;&#x02A16;&#10774;
?&quest;&#x0003F;&#63;
&questeq;&#x0225F;&#8799;
"&QUOT;&#x00022;&#34;
"&quot;&#x00022;&#34;
&rAarr;&#x021DB;&#8667;
∽̱&race;&#x0223D; &#x00331;&#8765; &#817;
Ŕ&Racute;&#x00154;&#340;
ŕ&racute;&#x00155;&#341;
&radic;&#x0221A;&#8730;
&raemptyv;&#x029B3;&#10675;
&Rang;&#x027EB;&#10219;
&rang;&#x027E9;&#10217;
&rangd;&#x02992;&#10642;
&range;&#x029A5;&#10661;
&rangle;&#x027E9;&#10217;
»&raquo;&#x000BB;&#187;
»&raquo&#x000BB;&#187;
&Rarr;&#x021A0;&#8608;
&rArr;&#x021D2;&#8658;
&rarr;&#x02192;&#8594;
&rarrap;&#x02975;&#10613;
&rarrb;&#x021E5;&#8677;
&rarrbfs;&#x02920;&#10528;
&rarrc;&#x02933;&#10547;
&rarrfs;&#x0291E;&#10526;
&rarrhk;&#x021AA;&#8618;
&rarrlp;&#x021AC;&#8620;
&rarrpl;&#x02945;&#10565;
&rarrsim;&#x02974;&#10612;
&Rarrtl;&#x02916;&#10518;
&rarrtl;&#x021A3;&#8611;
&rarrw;&#x0219D;&#8605;
&rAtail;&#x0291C;&#10524;
&ratail;&#x0291A;&#10522;
&ratio;&#x02236;&#8758;
&rationals;&#x0211A;&#8474;
&RBarr;&#x02910;&#10512;
&rBarr;&#x0290F;&#10511;
&rbarr;&#x0290D;&#10509;
&rbbrk;&#x02773;&#10099;
}&rbrace;&#x0007D;&#125;
]&rbrack;&#x0005D;&#93;
&rbrke;&#x0298C;&#10636;
&rbrksld;&#x0298E;&#10638;
&rbrkslu;&#x02990;&#10640;
Ř&Rcaron;&#x00158;&#344;
ř&rcaron;&#x00159;&#345;
Ŗ&Rcedil;&#x00156;&#342;
ŗ&rcedil;&#x00157;&#343;
&rceil;&#x02309;&#8969;
}&rcub;&#x0007D;&#125;
Р&Rcy;&#x00420;&#1056;
р&rcy;&#x00440;&#1088;
&rdca;&#x02937;&#10551;
&rdldhar;&#x02969;&#10601;
&rdquo;&#x0201D;&#8221;
&rdquor;&#x0201D;&#8221;
&rdsh;&#x021B3;&#8627;
&Re;&#x0211C;&#8476;
&real;&#x0211C;&#8476;
&realine;&#x0211B;&#8475;
&realpart;&#x0211C;&#8476;
&reals;&#x0211D;&#8477;
&rect;&#x025AD;&#9645;
®&REG;&#x000AE;&#174;
®&REG&#x000AE;&#174;
®&reg;&#x000AE;&#174;
®&reg&#x000AE;&#174;
&ReverseElement;&#x0220B;&#8715;
&ReverseEquilibrium;&#x021CB;&#8651;
&ReverseUpEquilibrium;&#x0296F;&#10607;
&rfisht;&#x0297D;&#10621;
&rfloor;&#x0230B;&#8971;
&Rfr;&#x0211C;&#8476;
𝔯&rfr;&#x1D52F;&#120111;
&rHar;&#x02964;&#10596;
&rhard;&#x021C1;&#8641;
&rharu;&#x021C0;&#8640;
&rharul;&#x0296C;&#10604;
Ρ&Rho;&#x003A1;&#929;
ρ&rho;&#x003C1;&#961;
ϱ&rhov;&#x003F1;&#1009;
&RightAngleBracket;&#x027E9;&#10217;
&RightArrow;&#x02192;&#8594;
&Rightarrow;&#x021D2;&#8658;
&rightarrow;&#x02192;&#8594;
&RightArrowBar;&#x021E5;&#8677;
&RightArrowLeftArrow;&#x021C4;&#8644;
&rightarrowtail;&#x021A3;&#8611;
&RightCeiling;&#x02309;&#8969;
&RightDoubleBracket;&#x027E7;&#10215;
&RightDownTeeVector;&#x0295D;&#10589;
&RightDownVector;&#x021C2;&#8642;
&RightDownVectorBar;&#x02955;&#10581;
&RightFloor;&#x0230B;&#8971;
&rightharpoondown;&#x021C1;&#8641;
&rightharpoonup;&#x021C0;&#8640;
&rightleftarrows;&#x021C4;&#8644;
&rightleftharpoons;&#x021CC;&#8652;
&rightrightarrows;&#x021C9;&#8649;
&rightsquigarrow;&#x0219D;&#8605;
&RightTee;&#x022A2;&#8866;
&RightTeeArrow;&#x021A6;&#8614;
&RightTeeVector;&#x0295B;&#10587;
&rightthreetimes;&#x022CC;&#8908;
&RightTriangle;&#x022B3;&#8883;
&RightTriangleBar;&#x029D0;&#10704;
&RightTriangleEqual;&#x022B5;&#8885;
&RightUpDownVector;&#x0294F;&#10575;
&RightUpTeeVector;&#x0295C;&#10588;
&RightUpVector;&#x021BE;&#8638;
&RightUpVectorBar;&#x02954;&#10580;
&RightVector;&#x021C0;&#8640;
&RightVectorBar;&#x02953;&#10579;
˚&ring;&#x002DA;&#730;
&risingdotseq;&#x02253;&#8787;
&rlarr;&#x021C4;&#8644;
&rlhar;&#x021CC;&#8652;
&rlm;&#x0200F;&#8207;
&rmoust;&#x023B1;&#9137;
&rmoustache;&#x023B1;&#9137;
&rnmid;&#x02AEE;&#10990;
&roang;&#x027ED;&#10221;
&roarr;&#x021FE;&#8702;
&robrk;&#x027E7;&#10215;
&ropar;&#x02986;&#10630;
&Ropf;&#x0211D;&#8477;
𝕣&ropf;&#x1D563;&#120163;
&roplus;&#x02A2E;&#10798;
&rotimes;&#x02A35;&#10805;
&RoundImplies;&#x02970;&#10608;
)&rpar;&#x00029;&#41;
&rpargt;&#x02994;&#10644;
&rppolint;&#x02A12;&#10770;
&rrarr;&#x021C9;&#8649;
&Rrightarrow;&#x021DB;&#8667;
&rsaquo;&#x0203A;&#8250;
&Rscr;&#x0211B;&#8475;
𝓇&rscr;&#x1D4C7;&#120007;
&Rsh;&#x021B1;&#8625;
&rsh;&#x021B1;&#8625;
]&rsqb;&#x0005D;&#93;
&rsquo;&#x02019;&#8217;
&rsquor;&#x02019;&#8217;
&rthree;&#x022CC;&#8908;
&rtimes;&#x022CA;&#8906;
&rtri;&#x025B9;&#9657;
&rtrie;&#x022B5;&#8885;
&rtrif;&#x025B8;&#9656;
&rtriltri;&#x029CE;&#10702;
&RuleDelayed;&#x029F4;&#10740;
&ruluhar;&#x02968;&#10600;
&rx;&#x0211E;&#8478;
Ś&Sacute;&#x0015A;&#346;
ś&sacute;&#x0015B;&#347;
&sbquo;&#x0201A;&#8218;
&Sc;&#x02ABC;&#10940;
&sc;&#x0227B;&#8827;
&scap;&#x02AB8;&#10936;
Š&Scaron;&#x00160;&#352;
š&scaron;&#x00161;&#353;
&sccue;&#x0227D;&#8829;
&scE;&#x02AB4;&#10932;
&sce;&#x02AB0;&#10928;
Ş&Scedil;&#x0015E;&#350;
ş&scedil;&#x0015F;&#351;
Ŝ&Scirc;&#x0015C;&#348;
ŝ&scirc;&#x0015D;&#349;
&scnap;&#x02ABA;&#10938;
&scnE;&#x02AB6;&#10934;
&scnsim;&#x022E9;&#8937;
&scpolint;&#x02A13;&#10771;
&scsim;&#x0227F;&#8831;
С&Scy;&#x00421;&#1057;
с&scy;&#x00441;&#1089;
&sdot;&#x022C5;&#8901;
&sdotb;&#x022A1;&#8865;
&sdote;&#x02A66;&#10854;
&searhk;&#x02925;&#10533;
&seArr;&#x021D8;&#8664;
&searr;&#x02198;&#8600;
&searrow;&#x02198;&#8600;
§&sect;&#x000A7;&#167;
§&sect&#x000A7;&#167;
;&semi;&#x0003B;&#59;
&seswar;&#x02929;&#10537;
&setminus;&#x02216;&#8726;
&setmn;&#x02216;&#8726;
&sext;&#x02736;&#10038;
𝔖&Sfr;&#x1D516;&#120086;
𝔰&sfr;&#x1D530;&#120112;
&sfrown;&#x02322;&#8994;
&sharp;&#x0266F;&#9839;
Щ&SHCHcy;&#x00429;&#1065;
щ&shchcy;&#x00449;&#1097;
Ш&SHcy;&#x00428;&#1064;
ш&shcy;&#x00448;&#1096;
&ShortDownArrow;&#x02193;&#8595;
&ShortLeftArrow;&#x02190;&#8592;
&shortmid;&#x02223;&#8739;
&shortparallel;&#x02225;&#8741;
&ShortRightArrow;&#x02192;&#8594;
&ShortUpArrow;&#x02191;&#8593;
­&shy;&#x000AD;&#173;
­&shy&#x000AD;&#173;
Σ&Sigma;&#x003A3;&#931;
σ&sigma;&#x003C3;&#963;
ς&sigmaf;&#x003C2;&#962;
ς&sigmav;&#x003C2;&#962;
&sim;&#x0223C;&#8764;
&simdot;&#x02A6A;&#10858;
&sime;&#x02243;&#8771;
&simeq;&#x02243;&#8771;
&simg;&#x02A9E;&#10910;
&simgE;&#x02AA0;&#10912;
&siml;&#x02A9D;&#10909;
&simlE;&#x02A9F;&#10911;
&simne;&#x02246;&#8774;
&simplus;&#x02A24;&#10788;
&simrarr;&#x02972;&#10610;
&slarr;&#x02190;&#8592;
&SmallCircle;&#x02218;&#8728;
&smallsetminus;&#x02216;&#8726;
&smashp;&#x02A33;&#10803;
&smeparsl;&#x029E4;&#10724;
&smid;&#x02223;&#8739;
&smile;&#x02323;&#8995;
&smt;&#x02AAA;&#10922;
&smte;&#x02AAC;&#10924;
⪬︀&smtes;&#x02AAC; &#x0FE00;&#10924; &#65024;
Ь&SOFTcy;&#x0042C;&#1068;
ь&softcy;&#x0044C;&#1100;
/&sol;&#x0002F;&#47;
&solb;&#x029C4;&#10692;
&solbar;&#x0233F;&#9023;
𝕊&Sopf;&#x1D54A;&#120138;
𝕤&sopf;&#x1D564;&#120164;
&spades;&#x02660;&#9824;
&spadesuit;&#x02660;&#9824;
&spar;&#x02225;&#8741;
&sqcap;&#x02293;&#8851;
⊓︀&sqcaps;&#x02293; &#x0FE00;&#8851; &#65024;
&sqcup;&#x02294;&#8852;
⊔︀&sqcups;&#x02294; &#x0FE00;&#8852; &#65024;
&Sqrt;&#x0221A;&#8730;
&sqsub;&#x0228F;&#8847;
&sqsube;&#x02291;&#8849;
&sqsubset;&#x0228F;&#8847;
&sqsubseteq;&#x02291;&#8849;
&sqsup;&#x02290;&#8848;
&sqsupe;&#x02292;&#8850;
&sqsupset;&#x02290;&#8848;
&sqsupseteq;&#x02292;&#8850;
&squ;&#x025A1;&#9633;
&Square;&#x025A1;&#9633;
&square;&#x025A1;&#9633;
&SquareIntersection;&#x02293;&#8851;
&SquareSubset;&#x0228F;&#8847;
&SquareSubsetEqual;&#x02291;&#8849;
&SquareSuperset;&#x02290;&#8848;
&SquareSupersetEqual;&#x02292;&#8850;
&SquareUnion;&#x02294;&#8852;
&squarf;&#x025AA;&#9642;
&squf;&#x025AA;&#9642;
&srarr;&#x02192;&#8594;
𝒮&Sscr;&#x1D4AE;&#119982;
𝓈&sscr;&#x1D4C8;&#120008;
&ssetmn;&#x02216;&#8726;
&ssmile;&#x02323;&#8995;
&sstarf;&#x022C6;&#8902;
&Star;&#x022C6;&#8902;
&star;&#x02606;&#9734;
&starf;&#x02605;&#9733;
ϵ&straightepsilon;&#x003F5;&#1013;
ϕ&straightphi;&#x003D5;&#981;
¯&strns;&#x000AF;&#175;
&Sub;&#x022D0;&#8912;
&sub;&#x02282;&#8834;
&subdot;&#x02ABD;&#10941;
&subE;&#x02AC5;&#10949;
&sube;&#x02286;&#8838;
&subedot;&#x02AC3;&#10947;
&submult;&#x02AC1;&#10945;
&subnE;&#x02ACB;&#10955;
&subne;&#x0228A;&#8842;
⪿&subplus;&#x02ABF;&#10943;
&subrarr;&#x02979;&#10617;
&Subset;&#x022D0;&#8912;
&subset;&#x02282;&#8834;
&subseteq;&#x02286;&#8838;
&subseteqq;&#x02AC5;&#10949;
&SubsetEqual;&#x02286;&#8838;
&subsetneq;&#x0228A;&#8842;
&subsetneqq;&#x02ACB;&#10955;
&subsim;&#x02AC7;&#10951;
&subsub;&#x02AD5;&#10965;
&subsup;&#x02AD3;&#10963;
&succ;&#x0227B;&#8827;
&succapprox;&#x02AB8;&#10936;
&succcurlyeq;&#x0227D;&#8829;
&Succeeds;&#x0227B;&#8827;
&SucceedsEqual;&#x02AB0;&#10928;
&SucceedsSlantEqual;&#x0227D;&#8829;
&SucceedsTilde;&#x0227F;&#8831;
&succeq;&#x02AB0;&#10928;
&succnapprox;&#x02ABA;&#10938;
&succneqq;&#x02AB6;&#10934;
&succnsim;&#x022E9;&#8937;
&succsim;&#x0227F;&#8831;
&SuchThat;&#x0220B;&#8715;
&Sum;&#x02211;&#8721;
&sum;&#x02211;&#8721;
&sung;&#x0266A;&#9834;
&Sup;&#x022D1;&#8913;
&sup;&#x02283;&#8835;
¹&sup1;&#x000B9;&#185;
¹&sup1&#x000B9;&#185;
²&sup2;&#x000B2;&#178;
²&sup2&#x000B2;&#178;
³&sup3;&#x000B3;&#179;
³&sup3&#x000B3;&#179;
&supdot;&#x02ABE;&#10942;
&supdsub;&#x02AD8;&#10968;
&supE;&#x02AC6;&#10950;
&supe;&#x02287;&#8839;
&supedot;&#x02AC4;&#10948;
&Superset;&#x02283;&#8835;
&SupersetEqual;&#x02287;&#8839;
&suphsol;&#x027C9;&#10185;
&suphsub;&#x02AD7;&#10967;
&suplarr;&#x0297B;&#10619;
&supmult;&#x02AC2;&#10946;
&supnE;&#x02ACC;&#10956;
&supne;&#x0228B;&#8843;
&supplus;&#x02AC0;&#10944;
&Supset;&#x022D1;&#8913;
&supset;&#x02283;&#8835;
&supseteq;&#x02287;&#8839;
&supseteqq;&#x02AC6;&#10950;
&supsetneq;&#x0228B;&#8843;
&supsetneqq;&#x02ACC;&#10956;
&supsim;&#x02AC8;&#10952;
&supsub;&#x02AD4;&#10964;
&supsup;&#x02AD6;&#10966;
&swarhk;&#x02926;&#10534;
&swArr;&#x021D9;&#8665;
&swarr;&#x02199;&#8601;
&swarrow;&#x02199;&#8601;
&swnwar;&#x0292A;&#10538;
ß&szlig;&#x000DF;&#223;
ß&szlig&#x000DF;&#223;
&Tab;&#x00009;&#9;
&target;&#x02316;&#8982;
Τ&Tau;&#x003A4;&#932;
τ&tau;&#x003C4;&#964;
&tbrk;&#x023B4;&#9140;
Ť&Tcaron;&#x00164;&#356;
ť&tcaron;&#x00165;&#357;
Ţ&Tcedil;&#x00162;&#354;
ţ&tcedil;&#x00163;&#355;
Т&Tcy;&#x00422;&#1058;
т&tcy;&#x00442;&#1090;
&tdot;&#x020DB;&#8411;
&telrec;&#x02315;&#8981;
𝔗&Tfr;&#x1D517;&#120087;
𝔱&tfr;&#x1D531;&#120113;
&there4;&#x02234;&#8756;
&Therefore;&#x02234;&#8756;
&therefore;&#x02234;&#8756;
Θ&Theta;&#x00398;&#920;
θ&theta;&#x003B8;&#952;
ϑ&thetasym;&#x003D1;&#977;
ϑ&thetav;&#x003D1;&#977;
&thickapprox;&#x02248;&#8776;
&thicksim;&#x0223C;&#8764;
  &ThickSpace;&#x0205F; &#x0200A;&#8287; &#8202;
&thinsp;&#x02009;&#8201;
&ThinSpace;&#x02009;&#8201;
&thkap;&#x02248;&#8776;
&thksim;&#x0223C;&#8764;
Þ&THORN;&#x000DE;&#222;
Þ&THORN&#x000DE;&#222;
þ&thorn;&#x000FE;&#254;
þ&thorn&#x000FE;&#254;
&Tilde;&#x0223C;&#8764;
˜&tilde;&#x002DC;&#732;
&TildeEqual;&#x02243;&#8771;
&TildeFullEqual;&#x02245;&#8773;
&TildeTilde;&#x02248;&#8776;
×&times;&#x000D7;&#215;
×&times&#x000D7;&#215;
&timesb;&#x022A0;&#8864;
&timesbar;&#x02A31;&#10801;
&timesd;&#x02A30;&#10800;
&tint;&#x0222D;&#8749;
&toea;&#x02928;&#10536;
&top;&#x022A4;&#8868;
&topbot;&#x02336;&#9014;
&topcir;&#x02AF1;&#10993;
𝕋&Topf;&#x1D54B;&#120139;
𝕥&topf;&#x1D565;&#120165;
&topfork;&#x02ADA;&#10970;
&tosa;&#x02929;&#10537;
&tprime;&#x02034;&#8244;
&TRADE;&#x02122;&#8482;
&trade;&#x02122;&#8482;
&triangle;&#x025B5;&#9653;
&triangledown;&#x025BF;&#9663;
&triangleleft;&#x025C3;&#9667;
&trianglelefteq;&#x022B4;&#8884;
&triangleq;&#x0225C;&#8796;
&triangleright;&#x025B9;&#9657;
&trianglerighteq;&#x022B5;&#8885;
&tridot;&#x025EC;&#9708;
&trie;&#x0225C;&#8796;
&triminus;&#x02A3A;&#10810;
&TripleDot;&#x020DB;&#8411;
&triplus;&#x02A39;&#10809;
&trisb;&#x029CD;&#10701;
&tritime;&#x02A3B;&#10811;
&trpezium;&#x023E2;&#9186;
𝒯&Tscr;&#x1D4AF;&#119983;
𝓉&tscr;&#x1D4C9;&#120009;
Ц&TScy;&#x00426;&#1062;
ц&tscy;&#x00446;&#1094;
Ћ&TSHcy;&#x0040B;&#1035;
ћ&tshcy;&#x0045B;&#1115;
Ŧ&Tstrok;&#x00166;&#358;
ŧ&tstrok;&#x00167;&#359;
&twixt;&#x0226C;&#8812;
&twoheadleftarrow;&#x0219E;&#8606;
&twoheadrightarrow;&#x021A0;&#8608;
Ú&Uacute;&#x000DA;&#218;
Ú&Uacute&#x000DA;&#218;
ú&uacute;&#x000FA;&#250;
ú&uacute&#x000FA;&#250;
&Uarr;&#x0219F;&#8607;
&uArr;&#x021D1;&#8657;
&uarr;&#x02191;&#8593;
&Uarrocir;&#x02949;&#10569;
Ў&Ubrcy;&#x0040E;&#1038;
ў&ubrcy;&#x0045E;&#1118;
Ŭ&Ubreve;&#x0016C;&#364;
ŭ&ubreve;&#x0016D;&#365;
Û&Ucirc;&#x000DB;&#219;
Û&Ucirc&#x000DB;&#219;
û&ucirc;&#x000FB;&#251;
û&ucirc&#x000FB;&#251;
У&Ucy;&#x00423;&#1059;
у&ucy;&#x00443;&#1091;
&udarr;&#x021C5;&#8645;
Ű&Udblac;&#x00170;&#368;
ű&udblac;&#x00171;&#369;
&udhar;&#x0296E;&#10606;
&ufisht;&#x0297E;&#10622;
𝔘&Ufr;&#x1D518;&#120088;
𝔲&ufr;&#x1D532;&#120114;
Ù&Ugrave;&#x000D9;&#217;
Ù&Ugrave&#x000D9;&#217;
ù&ugrave;&#x000F9;&#249;
ù&ugrave&#x000F9;&#249;
&uHar;&#x02963;&#10595;
&uharl;&#x021BF;&#8639;
&uharr;&#x021BE;&#8638;
&uhblk;&#x02580;&#9600;
&ulcorn;&#x0231C;&#8988;
&ulcorner;&#x0231C;&#8988;
&ulcrop;&#x0230F;&#8975;
&ultri;&#x025F8;&#9720;
Ū&Umacr;&#x0016A;&#362;
ū&umacr;&#x0016B;&#363;
¨&uml;&#x000A8;&#168;
¨&uml&#x000A8;&#168;
_&UnderBar;&#x0005F;&#95;
&UnderBrace;&#x023DF;&#9183;
&UnderBracket;&#x023B5;&#9141;
&UnderParenthesis;&#x023DD;&#9181;
&Union;&#x022C3;&#8899;
&UnionPlus;&#x0228E;&#8846;
Ų&Uogon;&#x00172;&#370;
ų&uogon;&#x00173;&#371;
𝕌&Uopf;&#x1D54C;&#120140;
𝕦&uopf;&#x1D566;&#120166;
&UpArrow;&#x02191;&#8593;
&Uparrow;&#x021D1;&#8657;
&uparrow;&#x02191;&#8593;
&UpArrowBar;&#x02912;&#10514;
&UpArrowDownArrow;&#x021C5;&#8645;
&UpDownArrow;&#x02195;&#8597;
&Updownarrow;&#x021D5;&#8661;
&updownarrow;&#x02195;&#8597;
&UpEquilibrium;&#x0296E;&#10606;
&upharpoonleft;&#x021BF;&#8639;
&upharpoonright;&#x021BE;&#8638;
&uplus;&#x0228E;&#8846;
&UpperLeftArrow;&#x02196;&#8598;
&UpperRightArrow;&#x02197;&#8599;
ϒ&Upsi;&#x003D2;&#978;
υ&upsi;&#x003C5;&#965;
ϒ&upsih;&#x003D2;&#978;
Υ&Upsilon;&#x003A5;&#933;
υ&upsilon;&#x003C5;&#965;
&UpTee;&#x022A5;&#8869;
&UpTeeArrow;&#x021A5;&#8613;
&upuparrows;&#x021C8;&#8648;
&urcorn;&#x0231D;&#8989;
&urcorner;&#x0231D;&#8989;
&urcrop;&#x0230E;&#8974;
Ů&Uring;&#x0016E;&#366;
ů&uring;&#x0016F;&#367;
&urtri;&#x025F9;&#9721;
𝒰&Uscr;&#x1D4B0;&#119984;
𝓊&uscr;&#x1D4CA;&#120010;
&utdot;&#x022F0;&#8944;
Ũ&Utilde;&#x00168;&#360;
ũ&utilde;&#x00169;&#361;
&utri;&#x025B5;&#9653;
&utrif;&#x025B4;&#9652;
&uuarr;&#x021C8;&#8648;
Ü&Uuml;&#x000DC;&#220;
Ü&Uuml&#x000DC;&#220;
ü&uuml;&#x000FC;&#252;
ü&uuml&#x000FC;&#252;
&uwangle;&#x029A7;&#10663;
&vangrt;&#x0299C;&#10652;
ϵ&varepsilon;&#x003F5;&#1013;
ϰ&varkappa;&#x003F0;&#1008;
&varnothing;&#x02205;&#8709;
ϕ&varphi;&#x003D5;&#981;
ϖ&varpi;&#x003D6;&#982;
&varpropto;&#x0221D;&#8733;
&vArr;&#x021D5;&#8661;
&varr;&#x02195;&#8597;
ϱ&varrho;&#x003F1;&#1009;
ς&varsigma;&#x003C2;&#962;
⊊︀&varsubsetneq;&#x0228A; &#x0FE00;&#8842; &#8202;
⫋︀&varsubsetneqq;&#x02ACB; &#x0FE00;&#10955; &#8202;
⊋︀&varsupsetneq;&#x0228B; &#x0FE00;&#8843; &#8202;
⫌︀&varsupsetneqq;&#x02ACC; &#x0FE00;&#10956; &#8202;
ϑ&vartheta;&#x003D1;&#977;
&vartriangleleft;&#x022B2;&#8882;
&vartriangleright;&#x022B3;&#8883;
&Vbar;&#x02AEB;&#10987;
&vBar;&#x02AE8;&#10984;
&vBarv;&#x02AE9;&#10985;
В&Vcy;&#x00412;&#1042;
в&vcy;&#x00432;&#1074;
&VDash;&#x022AB;&#8875;
&Vdash;&#x022A9;&#8873;
&vDash;&#x022A8;&#8872;
&vdash;&#x022A2;&#8866;
&Vdashl;&#x02AE6;&#10982;
&Vee;&#x022C1;&#8897;
&vee;&#x02228;&#8744;
&veebar;&#x022BB;&#8891;
&veeeq;&#x0225A;&#8794;
&vellip;&#x022EE;&#8942;
&Verbar;&#x02016;&#8214;
|&verbar;&#x0007C;&#124;
&Vert;&#x02016;&#8214;
|&vert;&#x0007C;&#124;
&VerticalBar;&#x02223;&#8739;
|&VerticalLine;&#x0007C;&#124;
&VerticalSeparator;&#x02758;&#10072;
&VerticalTilde;&#x02240;&#8768;
&VeryThinSpace;&#x0200A;&#8202;
𝔙&Vfr;&#x1D519;&#120089;
𝔳&vfr;&#x1D533;&#120115;
&vltri;&#x022B2;&#8882;
⊂⃒&vnsub;&#x02282; &#x020D2;&#8834; &#8402;
⊃⃒&vnsup;&#x02283; &#x020D2;&#8835; &#8402;
𝕍&Vopf;&#x1D54D;&#120141;
𝕧&vopf;&#x1D567;&#120167;
&vprop;&#x0221D;&#8733;
&vrtri;&#x022B3;&#8883;
𝒱&Vscr;&#x1D4B1;&#119985;
𝓋&vscr;&#x1D4CB;&#120011;
⫋︀&vsubnE;&#x02ACB; &#x0FE00;&#10955; &#65024;
⊊︀&vsubne;&#x0228A; &#x0FE00;&#8842; &#65024;
⫌︀&vsupnE;&#x02ACC; &#x0FE00;&#10956; &#65024;
⊋︀&vsupne;&#x0228B; &#x0FE00;&#8843; &#65024;
&Vvdash;&#x022AA;&#8874;
&vzigzag;&#x0299A;&#10650;
Ŵ&Wcirc;&#x00174;&#372;
ŵ&wcirc;&#x00175;&#373;
&wedbar;&#x02A5F;&#10847;
&Wedge;&#x022C0;&#8896;
&wedge;&#x02227;&#8743;
&wedgeq;&#x02259;&#8793;
&weierp;&#x02118;&#8472;
𝔚&Wfr;&#x1D51A;&#120090;
𝔴&wfr;&#x1D534;&#120116;
𝕎&Wopf;&#x1D54E;&#120142;
𝕨&wopf;&#x1D568;&#120168;
&wp;&#x02118;&#8472;
&wr;&#x02240;&#8768;
&wreath;&#x02240;&#8768;
𝒲&Wscr;&#x1D4B2;&#119986;
𝓌&wscr;&#x1D4CC;&#120012;
&xcap;&#x022C2;&#8898;
&xcirc;&#x025EF;&#9711;
&xcup;&#x022C3;&#8899;
&xdtri;&#x025BD;&#9661;
𝔛&Xfr;&#x1D51B;&#120091;
𝔵&xfr;&#x1D535;&#120117;
&xhArr;&#x027FA;&#10234;
&xharr;&#x027F7;&#10231;
Ξ&Xi;&#x0039E;&#926;
ξ&xi;&#x003BE;&#958;
&xlArr;&#x027F8;&#10232;
&xlarr;&#x027F5;&#10229;
&xmap;&#x027FC;&#10236;
&xnis;&#x022FB;&#8955;
&xodot;&#x02A00;&#10752;
𝕏&Xopf;&#x1D54F;&#120143;
𝕩&xopf;&#x1D569;&#120169;
&xoplus;&#x02A01;&#10753;
&xotime;&#x02A02;&#10754;
&xrArr;&#x027F9;&#10233;
&xrarr;&#x027F6;&#10230;
𝒳&Xscr;&#x1D4B3;&#119987;
𝓍&xscr;&#x1D4CD;&#120013;
&xsqcup;&#x02A06;&#10758;
&xuplus;&#x02A04;&#10756;
&xutri;&#x025B3;&#9651;
&xvee;&#x022C1;&#8897;
&xwedge;&#x022C0;&#8896;
Ý&Yacute;&#x000DD;&#221;
Ý&Yacute&#x000DD;&#221;
ý&yacute;&#x000FD;&#253;
ý&yacute&#x000FD;&#253;
Я&YAcy;&#x0042F;&#1071;
я&yacy;&#x0044F;&#1103;
Ŷ&Ycirc;&#x00176;&#374;
ŷ&ycirc;&#x00177;&#375;
Ы&Ycy;&#x0042B;&#1067;
ы&ycy;&#x0044B;&#1099;
¥&yen;&#x000A5;&#165;
¥&yen&#x000A5;&#165;
𝔜&Yfr;&#x1D51C;&#120092;
𝔶&yfr;&#x1D536;&#120118;
Ї&YIcy;&#x00407;&#1031;
ї&yicy;&#x00457;&#1111;
𝕐&Yopf;&#x1D550;&#120144;
𝕪&yopf;&#x1D56A;&#120170;
𝒴&Yscr;&#x1D4B4;&#119988;
𝓎&yscr;&#x1D4CE;&#120014;
Ю&YUcy;&#x0042E;&#1070;
ю&yucy;&#x0044E;&#1102;
Ÿ&Yuml;&#x00178;&#376;
ÿ&yuml;&#x000FF;&#255;
ÿ&yuml&#x000FF;&#255;
Ź&Zacute;&#x00179;&#377;
ź&zacute;&#x0017A;&#378;
Ž&Zcaron;&#x0017D;&#381;
ž&zcaron;&#x0017E;&#382;
З&Zcy;&#x00417;&#1047;
з&zcy;&#x00437;&#1079;
Ż&Zdot;&#x0017B;&#379;
ż&zdot;&#x0017C;&#380;
&zeetrf;&#x02128;&#8488;
&ZeroWidthSpace;&#x0200B;&#8203;
Ζ&Zeta;&#x00396;&#918;
ζ&zeta;&#x003B6;&#950;
&Zfr;&#x02128;&#8488;
𝔷&zfr;&#x1D537;&#120119;
Ж&ZHcy;&#x00416;&#1046;
ж&zhcy;&#x00436;&#1078;
&zigrarr;&#x021DD;&#8669;
&Zopf;&#x02124;&#8484;
𝕫&zopf;&#x1D56B;&#120171;
𝒵&Zscr;&#x1D4B5;&#119989;
𝓏&zscr;&#x1D4CF;&#120015;
&zwj;&#x0200D;&#8205;
&zwnj;&#x0200C;&#8204;

How to Use the Character Codes

To display any of the characters in the left column within a web page, you'll need to use one of the codes in the other columns within your HTML code.

You can choose either the entity name from the Entity column, the hexadecimal value from the Hexadecimal column, or the decimal value from the Decimal column.

Where there's more than one entity name, choose just one.

Where there's more than one hexadecimal, use both. This is because the named entity uses more than one character to display the glyph. The same applies with the decimal value.

You'll need to include the leading ampersand (&) and trailing semi-colon (;), as well as any hash symbols (#) and x characters.